926 sayılı Kanuna tabi personelin görevde yükselme sınavına girmeden atanacakları kadrolar

Muvazzaf askerlik hizmetini dışında 926 sayılı Kanuna tabi olan personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi hükmünden faydalanabileceklerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 09/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 46. sayfa

Yedek subay olarak yaptığınız askerlik görevinizi J.Teğmen rütbesinde tamamladığınızdan bahisle, kamu kurumlarında yer alan hangi kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanabileceğinize ilişkin ilgi (c) dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde ise, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde, "Bu kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan asker öğrencilere uygulanır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; zorunlu askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanlar, her ne kadar görev yaptıkları belirli bir süre içerisinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olsalar da; geçici olarak sınırlı bir süreyle yerine getirilen, gerekli şartları haiz her Türk vatandaşının mecburi ödevi olan ve kaynağını Anayasadan alan askerlik yükümlülüğünün, özü ve niteliği itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde mensubiyete dayanan asli ve daimi bir istihdam biçimi olma özelliğini taşımadığı değerlendirmesinden hareketle; adı geçen Kurumda her ne şekilde olursa olsun görev yapanların değil, ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinde meslekten bir subay statüsünde ya da mesleki yönden bu Kuruma bağlı personel olarak çalışmış olanların, söz konusu Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesine göre kamu kurumlarında yer alan kadrolara atanabilecekleri mütalaa edilmektedir.