Evlat edinen memurun 108 inci madde aylıksız izin kullanamayacağı

Evlat edinen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108?inci maddesi gereğince ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 108 Tarih : 13/11/2008
Kaynak 30 sayılı bülten 32. sayfa

Kurumunuzda görev yapan ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan 40 günlük bir bebeği Evlat Edinme Geçici Bakım Sözleşmesi ile koruma altına alan ?.a 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunun 108 inci maddesi gereğince ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi; ?Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.? şeklinde ve 108 inci maddesinin üçüncü paragrafı ?Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.? şeklinde değiştirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine istinaden Devlet memurlarına doğumdan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile verilen aylıklı iznin bu sürelerin bitiminden itibaren kullandırılan aylıksız iznin doğum yapan memurlara kullandırılabileceğinin ifade edilmiş olması sebebiyle, evlat edinen memurun bahse konu izinleri kullanamayacağı mütalaa edilmektedir.