Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara tanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları d hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 97 Tarih : 01/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 142. sayfa

İtfaiye eri olarak görev yapmakta olan ??'ın, Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunca belirlenen "Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri" çerçevesinde ilan edilen kadrolardan Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığına "İnkılap Tarihi Okutmanı" olarak atanmaya hak kazandığı ancak halihazırda görev yapmakta olduğu Kurumun naklen atamasının yapılabilmesi için gerekli olan muvafakati vermemesi nedeniyle görevinden istifa etmesine müteakip anılan kadroya atanmasının yapılmasını talep ettiği belirtilerek, memuriyetlerinden istifa etmiş olanların 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi kadrolara atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olup olmayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
a) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
b) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
c) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
d) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar".
hükmü yer almakta olup, söz konusu madde ile Devlet memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için beklemeleri gerekli olan süreler düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesinde; "Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır." hükmü yer almakta olup; mezkur Kanun kapsamında akademik statüde görev yapan personel ise, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine tabidir.

Nitekim; 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, bu Kanunun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsadığı hükme bağlanmış ve 3 üncü maddede de "okutmanlar sınıfının" öğretim elemanları sınıflarından biri olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları değerlendirilmektedir.