Mühendis kadrosuna sınavla atanılacağı

Fizikçi unvanlı kadrodan mühendis unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 10/08/2006
Kaynak 24 sayılı bülten 72. sayfa

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olduğunuz, daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde fizikçi unvanlı kadroda çalıştığınız ve halen Sağlık Bakanlığında aynı unvanlı kadroda görev yaptığınızdan bahisle, mühendis unvanlı kadroya görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 2?nci maddesinde, bu Yönetmeliğin,
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 3?üncü maddesinde ise, ?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.? hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmekte olup, fizikçi unvanlı kadrodan mühendis unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.