Teknik Eğitim Fakültesine denk okul mezunlarına bir derece verilebileceği

Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarından mezun olup, ?Teknik Öğretmen? unvanını almaya hak kazanan personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince bir dereceden yararlanıp yararlanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 15/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 34. sayfa

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarından mezun olup, ?Teknik Öğretmen? unvanının almaya hak kazanan personelin 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi gereğince bir dereceden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36?ncı maddesinin (A) bendinin 2?nci fıkrasında, ?Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.? hükmü ile mezkur maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; ?Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.? hükmü yer almakta olup; bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir.

Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olup ?Teknik Öğretmen? unvanına sahip personelin mezunu olduğu fakültenin yukarıda yer verilen hükümde sayılan ?Teknik Eğitim Fakültesi?ne denk olup olmadığı hususunun Başkanlığınızca değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu fakültenin Teknik Eğitim Fakültesine denk kabul edilmesi halinde bahsi geçen personele 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükmü gereğince bir derece verilebileceği mütalaa edilmektedir.