5 inci derece zabıta kadrosu bulunmaması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağı

İlgili mevzuat uyarınca, zabıta memurunun yükselebileceği en üst kadro derecesi (5) olup, (3) üncü derecede zabıta memuru unvanlı kadronun bulunamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 5682 / 14 Tarih : 04/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 143. sayfa

Zabıta memuru olarak görev yapmakta olan ?..'ın, kendisi ve eşi adına 03/05/2006 tarihinde ?.. Emniyet Müdürlüğünüzce düzenlenen hususi damgalı pasaportlarını temdit ettirmek için müracaatta bulunduğundan bahisle, kadro derecesi (3) olan ilgilinin hususi damgalı pasaportlarının temdit edilip edilemeyeceği hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere, 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde; "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir?"
hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:4 "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri"nde ise "zabıta memuru" unvanlı kadronun en üst derecesinin (5) olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla; ilgili mevzuat uyarınca, zabıta memurunun yükselebileceği en üst kadro derecesi (5) olup, (3) üncü derecede zabıta memuru unvanlı kadronun bulunamayacağı mütalaa edilmektedir.