Aday memurun TBMM geçici olarak görevlendirilmesi

Aday memur olarak görev yapmakta olan ?..'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2919 / 12 Tarih : 09/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 47. sayfa

Kurumunuz emrinde aday memur olarak görev yapmakta olan ?..'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesinde; "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır." hükmü, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; "Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek personel, (Emniyet hizmetleri sınıfında görevli olup Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli görevle görevlendirilenler dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline uygulanan fazla çalışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandırılır. Ayrıca,kurumlarından farklı olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsali Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen zam ve tazminatlardan fazla ise aradaki fark Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Kurumunuz emrinde aday memur olarak görev yapmakta olan ilgilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilmesi hususunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkur maddelerinde belirtilen ve aday memurların tabi tutulacakları eğitimlerin aksatılmaması kaydıyla Kurumunuzun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.