Memura verilecek hastalık izin süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 105 Tarih : 10/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 35. sayfa

Dicle Üniversitesinde görev yapan öğretim üyesi ?..in intrakraniyal hipotansiyon teşhisi ile aralıklarla yaklaşık 16 ay sağlık kurulu raporu kullandığı ve rapor sonrası göreve başladığından bahisle, aynı hastalık için alınan sağlık kurulu raporları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine dayanarak nasıl bir işlem yapılacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun ?Kapsam? başlıklı 2 nci maddesinde; ?Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.? hükmü, ?Uygulanacak diğer kanun hükümleri? başlıklı 20 nci maddesinde; ?Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Hastalık İzni? başlıklı 105 inci maddesinde ise; Memurların hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,
Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar,
izin verilir.

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır...? şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, Sayıştay Genel Kurulunun 05.04.1990 tarih ve 4664/1 sayılı Kararında; ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 105?inci maddesiyle ilgili olarak;

1-Bu maddede öngörülen hastalık izin sürelerinin, tek bir hastalık, nedeniyle verilen sağlık izinlerine ilişkin bulunduğu,

2-Hastalık izni sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı kanunun 47?inci maddesi uyarınca bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup olmadığının araştırılıp ancak bu şarta uyan yazılı izin sınırını aşıp aşmadığının belirlenmesi gerektiği...? şeklinde karar verilmiştir.

Diğer taraftan, 30.12.1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar hastalık izni verilebileceği belirtilmekte, ?Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları? başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, mezkur Kanunun 105 inci maddesinde öngörülen hastalık izni sürelerinin aynı hastalığın devamı sebebiyle verilen sağlık izinlerine ilişkin olduğu, birbirinin devamı niteliğinde olmayan hastalıklarla ilgili verilecek raporlardaki süreleri (yukarıda yer verilen hususlar dışında) sınırlayıcı nitelikte bir hüküm bulunmadığı dikkate alınarak, ilgi yazıda hizmet süresi belirtilmeyen bahsi geçen personelin on yıla kadar (on yıl dahil) hizmetinin olması halinde altı aya kadar, on yıldan fazla hizmetinin olması halinde ise on iki aya kadar ve ilgi yazınızda bahsi geçen hastalığın mezkur Kanunun 105 inci maddesinin (c) bendinde yer alan kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık kapsamında değerlendirilmesi halinde de on sekiz aya kadar hastalık izni verebileceği; kullanmış olduğu hastalık izin süresinin sonunda hastalığının devam ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde bu rapor tarihinden başlatılmak üzere, hastalık izin süresinin bir katına kadar uzatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.