Yabancı memleket ve kuruluşlarda çalışacaklara aylıksız izin verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 ve 78?inci maddelerinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 77, 78 Tarih : 15/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 37. sayfa

Genel Müdürlüğünüz personeli ???in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesi ve eşinin yurtdışında olması sebebiyle 108 inci maddesi gereğince toplam 8 yıl aylıksız izin kullandığını, şimdi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Ulaştırma Departmanında İnşaat Mühendisi Kıdemli Ulaştırma Sorumlusu olarak görev alması sebebiyle 3 yıl ücretsiz izin talep ettiğini belirterek, bahsi geçen personele mezkur Kanunun 77 nci maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme? başlıklı 78 inci maddesinde ?Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.

Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.? hükmü, ?Aylıksız İzin? başlıklı 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ?Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir...? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun ?Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma? başlıklı 77 nci maddesinde, ?Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen hüküm ile Devlet memurlarına yabancı memleketlerde ve uluslararası kuruluşlarda çalışmaları için aylıksız izin verilmesi hususu düzenlenmiştir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 78 inci maddesinde ve 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında bahsi geçen izinler ile 77 nci maddesinde yer alan iznin farklı sebeplere dayanılarak verilmesi sebebiyle bu izinlerin birbirinden ayrı düşünülmesi gerektiği, mezkur Kanunun 77 nci maddesinde geçen ?yabancı memleketler? ibaresinden yabancı bir ülkenin kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarının; ?uluslararası kuruluşlar? ibaresinden ise birden fazla devletin katılımı ile kurulmuş olup alanında tüm katılımcı ülkelere hizmet veren kuruluşların anlaşılması gerektiği hususundan hareketle, bu açıklamalar kapsamında değerlendirilmek suretiyle Devlet memurlarına 657 sayılı Kanununun 77 nci maddesine göre memuriyeti boyunca yabancı memleketlerde toplam on yıl, uluslararası kuruluşlarda toplam yirmi yıla kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.