Naklen geldiği kurumda adaylık eğitimi alan memurun adaylığının kaldırılması

Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı kadrosuna naklen atanan ?.'in, Genel Müdürlüğünüzde aday memurlar için düzenlenecek olan eğitim programına tabi tutulup tutulmayacağı; söz konusu personelin önceki Kurumunda tamamladığı adaylık eğitiminin geçerli sayılması durumunda, asil memur olarak atanması işleminin hangi kurumca yapılacağı ve adaylık süresinin hangi tarihten başlatılması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 58 Tarih : 18/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 49. sayfa

?. Müsteşarlığında 08/03/2006 tarihinden itibaren memur olarak görev yapmakta iken temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin tümünden başarılı olan, 08/03/2007 tarihinde Genel Müdürlüğünüz emrindeki Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı kadrosuna naklen atanan ?.'in, Genel Müdürlüğünüzde aday memurlar için düzenlenecek olan eğitim programına tabi tutulup tutulmayacağı; söz konusu personelin önceki Kurumunda tamamladığı adaylık eğitiminin geçerli sayılması durumunda, asil memur olarak atanması işleminin hangi kurumca yapılacağı ve adaylık süresinin hangi tarihten başlatılması gerektiğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesinde, aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresinin bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacağı hükme bağlanmış; anılan Kanunun 55'inci maddesinde, "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır." hükmü düzenlenmiş; aynı Kanunun 58'inci maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği"nin 12'nci maddesinde, aday memurların sicil raporlarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların da ikinci yıl sicillerinin aynı şekilde doldurulacağı hükme bağlanmış; anılan Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde ise, bir görevde altı ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların sicil raporlarının, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden onbeş gün içinde doldurulacağı ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde çalışan ?'in daha önce görev yaptığı Kurumda tamamladığı temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinden başarılı olması ve adaylığının ilk yılını müteakiben önceki Kurumunda tabi olduğu sicil amirince doldurulan ve Genel Müdürlüğünüze gönderilen sicil raporunun da olumlu olması durumunda, söz konusu personelin Genel Müdürlüğünüzde tabi bulunduğu sicil amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirinin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere, adaylık süresinin başlangıcı olan 08/03/2006 tarihinden itibaren en geç ikinci yılın sonuna kadar asli memurluğa atanması gerektiği değerlendirilmektedir.