Hafızlıktan derece alan personel ayrıca biyoloğ olması sebebiylede derece alması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrası hükümlerinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 16/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 38. sayfa

Kurumunuzda Şef unvanı ile görev yapan personele biyoloji bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinin 5 inci fıkrası gereğince bir derece verilip verilemeyeceği ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan personelin mezkur Kanununun 36/A maddesinin 7/b fıkrası gereğince bir dereceden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde; ?Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.? hükmü, aynı maddenin 7/b fıkrasında; ?Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlanabilmek için söz konusu unvanların ihraz edilmesinin yeterli olması sebebiyle biyoloji bölümünden mezun olan ve Şef unvanı ile görev yapan personele bir derece verilebileceği, diğer taraftan mezkur Kanunun 36/A maddesinin 7/b fıkrasında bir derece yükselmesinden yararlanabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığında görevli bulunmak veya yeniden göreve atanmak şartının aranması sebebiyle ilgilinin mezkur madde hükmünden Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta iken yararlandığı, Kurumunuzda intibak işlemleri yapılırken daha önce almış olduğu derecenin de dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.