Sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin idari ve adli kovuştumasına ilişkin

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan ve hakkında adli veya idari kovuşturma açılan sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 49, 51 Tarih : 19/03/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 58. sayfa

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan ve hakkında adli veya idari kovuşturma açılan sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin çeşitli hususlarda bilgi talep eden ilgi yazı ve eki dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesinde ?Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.? hükmü, 53 üncü maddesinde ise ?Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından: a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi, b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması, c) Teftiş veya soruşturmanın güçlendirilmesi, d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması, e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması, Hallerinde uygulanır.? hükmü bulunmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesinde görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülüklerinin süreceği; ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3? ünün ödeneceği belirtilmiş ve 56 ncı maddesinde ise ?Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler, b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler, c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup da bu cezası ertelenenler, Hakkında bu karaların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. (b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.? hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, bahsi geçen KHK?nın 49 uncu maddesinde; sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olmasının, disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemeyeceği ve ceza kovuşturması sonunda sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı verilmesinin, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat gereğince hakkında görevden uzaklaştırma uygulanan sözleşmeli personele, bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3?ünün ödeneceği; aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olmasının ise disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemeyeceği ve adli mercilerce verilecek kararların, disiplin cezasının uygulanmasını geciktirmeyeceği mütalaa edilmektedir.