Kurumlarından istifa eden memurların 657 sayılı Kanunun 74 ve 97 maddeleine uyulmak suretiyle KPSS yerleştirmeleri sonucunda atanabileceklerine ilşikin

Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile istifaen bu görevlerden ayrılmış olanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kariyerleri ya da öğrenim durumlarıyla ilgili görevlere atanabilmek için KPSS'ye girmelerine engel bir düzenleme de bulunmadığından, söz konusu Sınav sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve yerleştirilmesi yapılan adayların mezkur Kanunun 74 ve 97 maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak yerleştirildikleri kurumlarca atamalarının yapılabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 74, 97 Tarih : 19/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 50. sayfa

ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Bakanlığınız emrine yerleştirilen ve ataması yapılarak göreve başlayan bir adayın daha önce çalıştığı kamu kurumundan istifaen ayrıldığının tespit edildiği belirtilerek, ilgili hakkında yapılacak işleme esas Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile de Kamu Personel Seçme Sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 nci maddesinde, "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97 nci maddesinde ise;
"Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, ayrıca Devlet memuru olarak görev yapmakta olanlar ile istifaen bu görevlerden ayrılmış olanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kariyerleri ya da öğrenim durumlarıyla ilgili görevlere atanabilmek için KPSS'ye girmelerine engel bir düzenleme de bulunmadığından, söz konusu Sınav sonucu sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve yerleştirilmesi yapılan adayların mezkur Kanunun 74 ve 97 maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak yerleştirildikleri kurumlarca atamalarının yapılabileceği değerlendirilmektedir.