657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yurtdışında çalışmalarına izin verilen memurların eşlerine aylıksız izin verilemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde aylıksız izinli sayılan memurun, Devlet memuru olan eşine aynı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 77, 108 Tarih : 29/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 39. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi çerçevesinde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görev almak için aylıksız izin verilen memurun, Devlet memuru olan eşine mezkur Kanunun 108 inci m addesine göre aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Aylıksız İzin? başlıklı 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ?Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir...? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun ?Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma? başlıklı 77 nci maddesinde ?Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; mezkur Kanunun 108 inci maddesindeki ?yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine? ifadesi gereğince, kurumunun muvafakatı ile yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görev almak için aylıksız izin verilen personelin memur olan eşine aylıksız izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.