Sözleşmeli personelin at yarışı spikerliği yapamayacağı

?Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü ? Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta olan ??ın Türkiye Jokey Kulubü ile imzaladığı telif sözleşmesine istinaden at yarışı spikeri olarak görev yapması karşılığında bir ücret alması durumunda söz konusu faaliyetin başka iş ve hizmet yasağı kapsamında değerlendirilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 15 Tarih : 03/01/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 148. sayfa

Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü ?.. Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta olan ?.'ın Türkiye Jokey Kulubü ile imzaladığı telif sözleşmesine istinaden 13/04/2010-30/10/2010 tarihleri arasında at yarışı spikeri olarak görev yaptığı ve 1.500-TL telif ücreti aldığından bahisle, söz konusu faaliyetin 399 sayılı KHK'nın 15 inci maddesinde yer alan başka iş ve hizmet yasağı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Başka İş ve Hizmet Yasağı başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında;" Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar." ve son fıkrasında ise; "Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir."hükmü yer almakta olup, mezkur maddenin alt bendlerinde de hangi iş ve hizmetlerin madde de öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışında kaldığına değinilmiştir.

Bu itibarla; 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmekte olan ilgilinin at yarışı spikerliği yapmak suretiyle ifa ettiği hizmetin, 399 sayılı KHK'nın anılan maddesinde sayılan istisnalar arasında yer almadığı dikkate alındığında, başka iş ve hizmet yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.