Sözleşmeli doktorun işyeri hekimi olarak çalışması

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde doktor olarak görev yapan personelin, mesai saatleri dışında kurum haricinde işyeri hekimi olarak görev yapamayacağı


Kanun / Madde(ler) 399 / 20 Tarih : 07/07/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 62. sayfa

Kurumunuzda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde doktor olarak görev yapan personelin, mesai saatleri dışında kurum haricinde işyeri hekimi olarak görev yapıp yapamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2 nci maddesinde ?Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinde tanınmış olan haktan yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı Kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir.? 4 üncü maddesinde de ?Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez.? hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanunun kapsamını düzenleyen mülga 29.6.1978 tarih ve 2162 sayılı Kanunun birinci maddesinde, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idareleri ve belediyelerde ve bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Teşekküllerinde çalışan kadrolu tabiplerin bu Kanun hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin çalışma saatlerini düzenleyen 20 nci maddesinde ?Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde ?Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.? hükmü yer almakta olup, ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan istisnalar kısmında tabiplere ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerdeki kadro ve pozisyonların kamu iktisadi teşebbüslerinin hizmet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihdas edildiği, bu çerçevede, söz konusu personelin öncelikle kurum personelinin tedavisi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmesi gerektiği, kamu kurum ve kuruluşlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan tabiplerin bağlılık ilişkisi içinde hizmet akdi ile aynı ya da bir başka kamu kurum ve kuruluşunda çalışmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.