3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca göreve başlayan ve istifa eden kişinin göreve dönüşü

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde 12 Kasım 1996 tarihinde ?. Genel Müdürlüğüne atamanızın yapıldığı, ancak devamsızlıktan dolayı Kanununun Geçici 2 nci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 3713 / 1 Tarih : 20/02/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 6. sayfa

Kardeşiniz Jandarma ???..'ün askerlik görevini yaparken şehit olmasından sonra 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde 12 Kasım 1996 tarihinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne atamanızın yapıldığı, ancak devamsızlıktan dolayı işinize 12 Mayıs 2003 tarihinde son verildiği ve yeniden adı geçen Genel Müdürlüğe atanmanız hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1/A maddesinde "Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının %0.5'ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri de işe almak veya atamak zorundadırlar.
İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur."
hükmü yer almaktadır.
3713 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan ve 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik" in 16 ncı maddesinde ise; "Ataması yapılanlardan herhangi nedenle görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edildikten sonra devamsızlıktan dolayı müstafi sayılmanız sebebiyle, yeniden memurluğa atanmanız için 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde, herhangi bir kamu kurumuna başvurmanız ve söz konusu kurumun da uygun görmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilebileceği mütalaa edilmektedir.