Ek gösterge uygulaması

Gazi Üniversitesi Mesleki İşitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim dalı mezunu personelin 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin (B) bendinin (b) fıkrasına göre ek gösterge uygulanması yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 11/11/1987
Kaynak 1 sayılı bülten 16. sayfa

8.4.1987 tarih ve 87/11686 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrası kapsamına alınan Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunlarının aynı Kanunun değişik 43 ncü maddesinin (B) bendinin (b) fıkrasında sayılmadıkları bilinmektedir. Bu sebeple sözü edilen anabilim dalı mezunları hakkında anılan fıkranın bazı unvanlara münhasır hükümlerinin uygulanması mümkün görülmemektedir. Diğer taraftan Mesleki Eğitim Fakültelerinin teknik bölümlerinden mezun olanların ihraz edebilecekleri standart unvanların da henüz belirlenmediği ve ancak Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir kanun tasarısında bu öğrenim kurumlarında ön-lisans düzeyinde öğrenim görenlere tekniker, lisans düzeyinde öğrenim görenlere ise teknik-öğretmen unvanlarının verilmesinin teklif edildiği tesbit edilmiştir. Bu durumda ilgideki yazınıza konu olan bölüm mezunları hakkında ek gösterge uygulaması yapılamayacağı düşünülmektedir.