Belediyelerde A.P.K. Uzmanı kadrosunda bulunaların sınavsız Müdür kadrosuna atanamayacağı

Belediyelerde "Belediyelerde "A.P.K. Uzmanı" kadrosu ile "Müdür" kadrosunun aynı düzeyde görevler olmaması sebebiyle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaksızın "Müdür" kadrosuna atanmanızın mümkün olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 23/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 52. sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde "A.P.K. Uzmanı" kadrosunda görev yapmakta iken 2006 yılında isteğiniz üzerine emekliye ayrıldığınızdan bahisle; bir ilçe belediyesinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü uyarınca yeniden memurluğa alınmanız durumunda, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan "Müdür" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde "Müdür" kadrosu "Yönetim Hizmetleri Grubu" içerisinde, aynı maddenin (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde "A.P.K. Uzmanı" kadrosu "Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu" içerisinde olmak üzere söz konusu kadrolara farklı gruplarda yer verilmiş olup; "Müdür" kadrosuna atanabilmek için de adı geçen Yönetmeliğin 14/a ve b ile 15/a maddelerinde, "Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için atanacağı kadroyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim bitirmiş veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; diğer müdür kadrolarına atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında yüksek öğrenim bitirmiş veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak; 657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak; en az 2 yıl müdür yardımcısı kadrosunda bulunmak, müdür yardımcılığı kadrosu yoksa 3 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, hiçbiri yoksa biriminde 4 yıl çalışmış olmak." şartları getirilmiştir.
Ayrıca, sözü edilen mahalli idarelerle ilgili Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19'uncu maddesinin (b) bendinde; "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü yer almakta olup; "Kazanılmış hakların saklılığı" başlıklı 21'inci maddesinde ise, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanmış olanların kazanılmış haklarının saklı olacağı ifade edilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce görev yaptığınız "A.P.K. Uzmanı" kadrosu ile atanmak istediğiniz "Müdür" kadrosunun aynı düzeyde görevler olmaması sebebiyle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaksızın "Müdür" kadrosuna atanmanızın mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.