4/B sözleşmeli personeli mahkemelerde bilirkişilik yapabileceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacaklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 23/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 53. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir?", 64 üncü maddesinde; "Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler?
(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı merciinin onayına sunar?", 65 inci maddesinde; "Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler:
a)Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.
b)İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.
c)İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.", 71 inci maddesinde; "Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır." ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28.6.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 nci maddesinde; "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde re'sen bilirkişi olarak görevlendirilmeleri veya kurumları tarafından kurum adına bilirkişi incelemesi yapmak üzere isimleri yetkili yargı merciine bildirilmeleri hallerinde bilirkişilik yapabilecekleri mütalaa edilmektedir.