Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 incifıkrası ancak emekli keseneklerine uygulanabileceği

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele verilen sicillerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64?üncü maddesi hükmünün uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4924 / 1 Tarih : 09/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 42. sayfa

Sağlık Bakanlığınca yapılan kura çekimi sonucunda Genel Müdürlüğünüze hekim olarak yerleştirilen ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak ataması yapılan ??. hakkında 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64?üncü maddesi uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ?Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.? hükmü yer almakta olup, bu hüküm Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara bir kademe verilmesine yönelik bulunmaktadır.

Diğer taraftan; 4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; ?Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin cezaları ile sicil hususunda bu Kanun ile ilgili düzenlemeler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır. Aylıktan kesme cezası, sözleşmeli personelin brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde indirim yapılması; Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle uygulanır. Sözleşmeli personele disiplin cezalarının uygulanması ile sicil verilmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.? hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 118 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (7.) işaretli bölümünde; ?Her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden personel de, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli keseneğine esas aylıkları bakımından anılan Kanunun 37 ve 64 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanabileceklerdir.? ifadesine ve 139 seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, çalıştığı dönemde maaşı Devlet memurları gibi kazanılmış hak aylık derecesi esas alınarak değil de sözleşme tutarı üzerinden tespit edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi adı geçen sözleşmeli hekim hakkında, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı dönemde doldurulan sicil raporlarına dayanılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükmünün ancak, emeklilik keseneğine esas aylık derecesinin tespitine yönelik olarak 118 ve 139 seri no?lu Devlet Memurları Genel Tebliğinde yer verilen açıklamalar çerçevesinde uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.