Muhtarların 657 sayılı Kanun uyarınca kamu görevlisi olmadığı

Köy ve mahalle muhtarlarının, ilgili kanunlar uyarınca kamu görevlisi olarak değerlendirilebilecekleri, ancak gerek 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu gerekse diğer kamu personel mevzuatı açısından kamu görevlisi olarak değerlendirilmelerinin mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 442 / 1 Tarih : 01/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 150. sayfa

Köy ve mahalle muhtarlıklarını yürüten kişilerin kamu görevlisi sayılıp sayılamayacağı hususunda bilgi talebinde bulunduğunuz ilgi dilekçe incelenmiştir.

Kamu görevlisi kavramının genel mevzuat çerçevesinde muhtelif şekillerde ifade edildiği görülmekle birlikte, Anayasanın 128 inci maddesinde yer alan devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hususundaki amir hüküm göz önüne alındığında genel bir tanımlama yapılarak kamu hizmeti ifasına vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan gerek 442 sayılı Köy Kanununda, gerekse 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda muhtarların kamu görevlisi olduğu hususunda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, bunların yürütmekle yükümlü oldukları hizmetlerin kamu hizmeti niteliğine haiz olduğu aşikardır.

Ayrıca, Yargıtay 4 üncü Hukuk Dairesinin 19/12/1985 tarihli ve 1985/9147 Esas no.lu kararında köy muhtarının kamu görevlisi olduğu belirtilmekte ve memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri ve izlenecek usulü belirleyen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da köy ve mahalle muhtarlarının kamu görevlisi olarak zikredildiği görülmektedir.

Bu itibarla köy ve mahalle muhtarlarının, yukarıda yer verilen kanunlar uyarınca kamu görevlisi olarak değerlendirilebilecekleri, ancak gerek 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu gerekse diğer kamu personel mevzuatı açısından kamu görevlisi olarak değerlendirilmelerinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.