Veteriner hekimin serbest muayenehane açması

Yazdır
KategoriTicaret
Kanun / Madde(ler)657 / 28
Tarih22/09/1995
Kaynak12 sayılı bülten 4. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurtan Kanunu hükümlerine tabi olarak memur statüsünde istihdam edilen Veteriner Hekimlerin Devlet Memurları Kanunun Değişik 28 inci maddesi hükmü karşısında ayrıca serbest muayenehane «çatmayacakları hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Veteriner Hekjm'in serbest muayenehane açıp aşamayacağına dair ilgide kayıtlı yazınız ve eki incelenmiştir. 6343 sayılı Kanununa göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine haiz Veteriner Hekimi,...ifade eder." şeklinde tanımlamak suretiyle Veteriner Hekimlik mesleğini iki farklı statüde değerlendirmiştir. Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesi; "...Hükümet Veteriner Hekimi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Veteriner Hekimi,...Serbest Veteriner Bekim: 6343 sayılı Kanununa göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine haiz Veteriner Hekimi,...ifade eder." şeklinde tanımlamak suretiyle Veteriner Hekimlik mesleğini iki farklı statüde değerlendirmiştir. Her ne kadar 6343 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplomalarını Ziraat Vekaletine tescil ettirmiş bulunan her (Veteriner Hekim) mesleğini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir." denilmekte ise de bu serbestiyetin Veteriner Hekimlik mesleğinin görev ve yetkileriyle sınırlı olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz., ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacaktan görevler hariç)? hükmü yer almaktadır. Bu sebeple, aynı ikamet mahallinde bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferylerinin hastalanması sebebiyle, refakat etmeleri gerektiğini raporla belgelendirip kurumuna ibraz eden Devlet memurlarına refakat nedeniyle harcırah ödenmesi ve görevli sayılmaları mümkün olmayıp kendilerine istekleri üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa olunmaktadır. Ayrıca, 29.6.1954 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 14 ncü maddesinde; "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir..." hükmü yer almaktadır. Adı geçen Kanunun 17 nci maddesinde de; esnaf; "ister gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalınmasına dayanan ve kazana ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. Şu kadar İd; tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 nci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri bunlar hakkında da tatbik olunur" denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre; 6343 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle Veteriner Hekimlere tanınan serbestiyetin Veteriner Hekimlik mesleğinin görev ve yetkileriyle sınırlı olması, 6343 sayılı Kanun ile Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği hükümlerine göre kendi nam ve hesabına serbest muayenehane açan veya açacak olan Veteriner Hekimlerin Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliğinde serbest Veteriner Hekimler olarak tanımlanmış olması diğer taraftan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesi hükmü gereğince serbest Veteriner Hekimlerin yaptıkları işin esnaf sayılmalarını gerektirecek bir iş, olması ve 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin Devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarını yasaklaması sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak memur statüsünde istihdam edilen Veteriner Hekimlerin Devlet Memurları Kanununun değişik 28 inci maddesi hükmü karşısında ayrıca serbest muayenehane açamayacakları mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 3230 kez okundu.