Vekil mühendise 1 derece verilemeyeceği

Vekil mühendis olarak çalışan personelin 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 86 Tarih : 27/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 44. sayfa

Başkanlığınızda mühendis olarak görev yapmakta olan ve 31/5/2005 tarihine kadar Eminönü Belediyesinde vekil Mühendis olarak görev yapmış olan bir personelin 15/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5289 sayılı yasadan yararlanıp yararlanmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 08/02/2005 tarihli ve 25271 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; ?457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen ve Ek geçici 59 uncu maddeden sonra gelen Ek geçici maddenin birinci ve son fıkrasında; ?Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.? hükmü yer almakta olup, bu hüküm, söz konusu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657, 2802 veya 2914 sayılı Kanunlara tabi bir kadroda kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden aylık almakta olan asil personelin söz konusu hak aylık derecelerinin bir derece yükseltilmesine yönelik bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vekalet edilen görevin kadro derecesi üzerinden fiilen çalıştığı sürece geçici olarak aylık alan vekil memurların 5289 sayılı Kanun ile verilen bir derece yükselmesinden faydalanamayacağı mütalaa edilmektedir.