BOTAŞ ın 217 sayılı KHK kapsamında yer aldığı

1416 sayılı Kanuna istinaden Bakanlığınız hesabına Sakarya Üniversitesi adına Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı yüksek lisans öğrenimini tamamlayan ??nın, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 224 üncü maddesi gereğince mecburi hizmet yükümlülüğünün Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine devredilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 15/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 151. sayfa

1416 sayılı Kanuna istinaden Bakanlığınız hesabına ??. Üniversitesi adına Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı yüksek lisans öğrenimini tamamlayan ???..I'nın, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 224 üncü maddesi gereğince mecburi hizmet yükümlülüğünün Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine devredilip devredilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinin son fıkrasında mecburi hizmetle yükümlülüğünün 08/06/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında yer alan kurumlar arasında devrinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Adı geçen 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde ise, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları:
"a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,"
şeklinde sıralanmıştır.

Diğer taraftan, 8 Şubat 1995 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olan iktisadi devlet teşekkülü niteliğine haizdir.

Bu itibarla mezkur hükümler çerçevesinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında olduğu değerlendirildiğinden, mecburi hizmet yükümlülüğünün söz konusu Teşekküle devrinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.