Sözleşmeli personele ikamet mecburiyeti

Yazdır
KategoriSözleşmeli/399
Kanun / Madde(ler)657 / 20
Tarih26/12/1995
Kaynak12 sayılı bülten 22. sayfa
Özet399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesinin uygulanması gerektiği hk.

İlgide kayıtlı yazınızda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi gereğince, sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesinde, ?Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezinden (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir." hükmü yer almakta olup, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." denilmekte olduğundan, kamu hizmeti yürüten sözleşmeli personel hakkında da 657 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin uygulanmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1210 kez okundu.