Hakimlikten hukuk müşavirliğine atananın ek göstergesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kânununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler? bölümünün (C) bendinin 3 üncü fıkrası hükmünden, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev alanların yararlanamayacağı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 25/07/1990
Kaynak 5 sayılı bülten 21. sayfa

ederek bir süre serbest avukatlık yapan ve bilahare 5.10.1989 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B maddesi gereğince Genel Müdürlüğünüz uhdesinde bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 ncı dereceli Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanan .................'a ödenecek ek gösterge ile serbest avukatlıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi konusunda, tereddüte düşüldüğü ilgi yazınızın tetkikinden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin (B) bendinin 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik sondan ikinci fıkrasında "....Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya (g) fıkrasında belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerde....düşük olamaz" hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmüne göre ilgiliye Avukatlık Hizmetleri Sınıfındaki 2 nci derece kadroda görev yapan Avukata ödenen oranda ek gösterge uygulanabilmesi için adı geçenin daha önce Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmış olması gerekmektedir.

Ancak yukarıda zikredilen fıkra hükmünün daha önce Hakimlik gibi kariyer görevlerde bulunanları da kapsadığı düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle ilgiliye ödenecek ek göstergenin; kazanılmış hak aylık derecesi itibariyle kendisi ile aynı durumda bulunan Hakime ödenen ek göstergeden düşük olamayacağı mütalaa edilmektedir.

Di£er taraftan 657 sayılı Kanunun 36-C/3 bendindeki "Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu surelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.? şeklinde yer alan hüküm karşısında; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev alan ilgilinin serbest avukatlıkta geçen sürelerinin ¾?ünün, kazanılmış hak aylık derecesinin dikkate alınamayacağı mütalaa edilmektedir.