4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeline bir derece verilmesi hakkında

4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5289 / 1 Tarih : 25/10/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 55. sayfa

Üniversiteniz Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve daha önce 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 08/02/2005 tarihli ve 25271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen ve Ek geçici 59 uncu maddeden sonra gelen Ek geçici maddenin birinci ve son fıkrasında; "Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince bir derece yükselmesinden, söz konusu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657, 2802 veya 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde fiilen çalışmakta olanlar ile daha önce memuriyeti olup da askerde olanlar, 2182 ya da 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla yararlanabilmektedirler.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilgilinin 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ile herhangi bir ilişkisi ve kazanılmış hak aylığı bulunmayan 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışmış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ek Geçici maddelerine göre aylık almaması sebebiyle bahsi geçen kişinin 5289 sayılı Kanun ile verilen 1 derece yükselmesinden faydalanamayacağı mütalaa edilmektedir.