Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasın mahkum olanın memur olamayacağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?genel ve özel şartlar? başlıklı değişik 48/A-5 maddesinde yer alan ?Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına?mahkum olmamak? koşulunu taşımayan ve KPSS 2010/1 yerleştirmesi sonucuna göre ? Müdürlüğüne yerleştirilen ilgilinin göreve başlatılmaması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 5237 / 51, 53 Tarih : 23/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 152. sayfa

İlgi yazının incelenmesi neticesinde; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne KPSS 2010/1 yerleştirme sonuçlarına göre "inşaat mühendisi" olarak yerleştirilen ? hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, şahsın "Hakaret ve Silahla Tehdit" suçundan ötürü Sivas 2.Asliye Ceza Mahkemesince hapis cezasıyla cezalandırıldığı, söz konusu cezanın ertelenmesine binaen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51/3 üncü maddesi gereğince denetim süresine tabi tutulduğu ve mezkûr Kanunun 53/1/a-b-d-e maddeleri gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakıldığı, bu itibarla, adı geçen şahsın söz konusu kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Türk Ceza Kanununun "Hapis cezasının ertelenmesi" başlıklı 51 inci maddesinde; "(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir?
(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz?
(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır."
hükmü ve ayrıca aynı Kanunun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53 üncü maddesinde de; "(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,?
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz?"
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "genel ve özel şartlar" başlıklı değişik 48'inci maddesinin (A) Bendinin 5 inci fıkrasında; "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak" ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "genel ve özel şartlar" başlıklı değişik 48/A-5 maddesinde yer alan "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına?mahkum olmamak" koşulunu taşımayan ve KPSS 2010/1 yerleştirmesi sonucuna göre ? İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yerleştirilen ilgilinin göreve başlatılmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.