Sözleşmeli ve, geçici personel ile işçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda çalışmaları için aylıksız izin verilemeyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) (C) ve (D) fıkraları kapsamında çalışanların 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 5648 / 14 Tarih : 05/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 47. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) (C) ve (D) fıkraları kapsamında çalışanların 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını Kurumdan alırlar. Bu şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlayanlar, ilgileri devam eden asıl kadroları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.? hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde bu kanununa tabi kurumlar için istihdam şekilleri ?A) Memur?, ?B) Sözleşmeli personel?, ?C) Geçici personel? ve ?D) İşçiler? olarak öngörülmüştür. İlgili mevzuatları incelendiğinde ise kadro ya sahip olma, aylıksız izinli sayılma, kazanılmış hak aylık, derece ve kademe, makam tazminatına sahip olma gibi 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında öngörülen hukuki müesseselerin sadece Devlet memurları için söz konusu olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile Kurumunuzda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ?A)? fıkrasında tanımlanan ?Memur? statüsündeki personelin sözleşmeli olarak çalıştırılabileceği, aynı maddenin ?B) Sözleşmeli personel?, ?C) Geçici personel? ve ?D) İşçiler? fıkralarında tanımlanan personelin bu madde kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılamayacağı değerlendirilmektedir.