Memur olmadan önceki Koruma ve güvenlik hizmeti memuriyette değerlendirilmez

Başkanlığınız İnsan Kaynakları Müdürlüğü?ne 24/02/2009 tarihinde aday memur olarak başlayan ??ün memuriyete girmeden önce hizmet alım ihalesi kapsamında Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak ... Şube Müdürlüğünde 18 ay çalıştığından bahisle, memuriyete girmeden önce yapmış olduğu söz konusu hizmetin yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 102, 103 Tarih : 02/11/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 154. sayfa

Başkanlığınız İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 24/02/2009 tarihinde aday memur olarak başlayan ?.'ün memuriyete girmeden önce hizmet alım ihalesi kapsamında Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak ? İSKİ Şube Müdürlüğünde 18 ay çalıştığından bahisle, memuriyete girmeden önce yapmış olduğu söz konusu hizmetin yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı değişik 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "?1-Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,? gerekmektedir." denilmektedir.

657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinde ise memuriyete girmeden önce çalışılmış olan sürelerin memuriyette ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler kapsamında halen memur unvanıyla görev yapan personelin memuriyet öncesi hizmet alım ihalesi kapsamında şirket personeli olarak çalıştığı sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.