Kariyer olmayan kontrolörün ek göstergesi

Genel Hükümlere göre kontrolör kadrosuna atananların bu görevden ayrıldıktan sonra kontrolör ak göstergelerinden yararlandırılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 08/02/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 30. sayfa

.................... Bakanlığında Şube Müdürü iken 1979 yılında köy kalkınma kooperatiflerinin denetim hizmetlerini görmek amacıyla kontrolör kadrosuna atanan, daha sonra da Bakanlığınıza 1 nci derece Şube Müdürü olarak naklen atanan personele, Kontrolör ek göstergesinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 30.12.1982 tarih ve 2771 sayılı kanunla eklenen Geçici 10 uncu Maddesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (J) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (J) fıkrası hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sözkonusu personelin özel bir kanun, tüzük veya yönetmelik hükmü olmaksızın genel hükümlere göre Kontrolör kadrosuna atanmış olması sebebiyle, kontrolör ek göstergesinden yararlandırılmayacağı mütalaa edilmektedir.