Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilemeyeceği

399 sayılı KHK'ye göre kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 3, 12 Tarih : 07/06/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 14. sayfa

Genel Müdürlüğünüzün acil Avukat ihtiyacını karşılamak amacıyla 399 sayılı KHK'ye göre Avukat olarak görev yapan personelin yanında bir veya ihtiyaca göre daha fazla sayıda kısmi zamanlı Avukat istihdam edilip edilemeyeceği hususunda uygulamaya esas olacak Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde "(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir." denilmekte olup, aynı Kararnamenin 12 nci maddesinde de "Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir." hükmü yer almaktadır. Kısmi zamanlı personelin T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olmaları ise mümkün bulunmamaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli personel pozisyonu karşılık gösterilmek suretiyle kısmi zamanlı avukat istihdamının T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği yönünden mümkün bulunmaması sebebiyle, Genel Müdürlüğünüzde kısmi zamanlı avukat çalıştırılamayacağı değerlendirilmektedir