Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 25 maddesinin uygulanacağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) (C) ve (D) fıkraları kapsamında çalışanların 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25 inci maddesi hükmünün 399 sayılı KHK?ya tabi personel hakkında uygulanıp uygulanmayacağına hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 58 Tarih : 04/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 48. sayfa

Genel Müdürlüğünüz Teftiş Kurulu Başkanlığına bir personeliniz hakkında gönderilen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların, soruşturulması sonucu asılsız olduğunun anlaşıldığından bahisle, sözleşmeli personel hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?isnat ve iftiralara karşı koruma? başlığını taşıyan 25 inci maddesinde; ?Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.? denilmektedir.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde; ?Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?isnat ve iftiralara karşı koruma? başlığını taşıyan 25 inci maddesinin, maddede öngörülen şartların gerçekleşmiş olması kaydıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin isnat ve iftiralara karşı korunmasında da uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.