Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü mezunlarına uygulanacak ek göstergeler

Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü mezunlarına uygulanacak ek göstergeler hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 08/02/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 33. sayfa

657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 43/B maddesine ek I sayılı cetvelin II.Teknik Hizmetler Sınıfı ile ilgili bölümünün (b) bendindeki; "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları" ifadesinin anılan Kanunun 36/A-4 fıkrası ile paralellik arzettiği hususun da bir tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak sözü edilen fıkrada, sayılan unvanlar dışında sadece Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına yer verildiğinden anılan okul mezunları ile aynı unvanı (Teknik Öğretmen) kullanan Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi; Teknoloji Eğitimi Bölümü İş ve Teknik Eğitimi Ana Bilim Dalı mezunlarının (b) bendinde belirtilmedikleri için aynı ek göstergeden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.