Mesleği ile ilgili üst öğrenimi bitiren teknisyenin ek göstergesi

Teknisyen olarak istihdam edilen ve Açık öğretim Fakültesini bitiren ilgilinin mesleki bir Yükseköğrenimi bitirmediğinden I sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü (c) bendinde öngörülen ek göstergeden yararlanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 01/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 48. sayfa

Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak çalışırken Açıköğretim Fakültesinin İş İdaresi bölümünü bitiren ilgilinin Yükseköğrenimli teknik personel için öngörülen ek göstergeden yararlandırılması ile ilgili yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin II. Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünde; "....en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar Teknik Hizmetler Sınıfını teşkil eder." hükmüne yer verilmektedir. Aynı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesi B bendinin I sayılı cetvelinin II. Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün a, b, c ve d bendlerinde yer alan ek göstergelerden yararlanabilmek için ilgililerin teknik hizmetler sınıfında yer alan, aynı unvanlı kadrolara atanmış olmaları gerekmektedir.

Buna göre, Teknisyen kadrosunda görev yaptığı ifade edilen Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi bölümü mezunu ilgilinin son bitirdiği öğrenimin mesleki yüksek öğrenim olmaması sebebiyle (c) bendinde yer verilen ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.