TRT'de çalışan yanlız memurların nakledilebileceği

TRT Genel Müdürlüğünde 2954 sayılı Kanunun uyarınca istihdam edilen personelden yalnız "memurlar" kapsamında olanların 657 sayılı Kanununa tabii memur kadrolarına nakledilebileceklerine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2954 / 49, 50 Tarih : 16/06/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 15. sayfa

TRT Genel Müdürlüğünde 2954 sayılı Kanunun değişik 50/g maddesine göre kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde Operatör olarak görev yapan ve Bakanlığınız taşra teşkilatında bulunan bir kadroya naklen atanma talebinde bulunan ??.'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 49 uncu maddesinde; "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülür." hükmü yer almakta olup, mezkur Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendinde ise, "Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunların kadro unvanları, sayısı, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer hususlar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü düzenlenmektedir.
Bu itibarla, TRT Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personele ilişkin olarak 2954 sayılı Kanunda yer alan "memur", "işçi sayılmayan sözleşmeli personel" ve "geçici personel" statülerinin mezkur Kanun ve bu Kanuna dayalı TRT Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, ilgilinin bahse konu 49 uncu maddede yer alan "memurlar" ibaresinin kapsamında yer alması halinde Bakanlığınız taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir kadroya naklen atanabileceği düşünülmektedir.