Daire başkanının ek göstergesi

518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle kurulan Türk Patent Enstitüsü Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanları hakkında uygulanacak ek gösterge rakamları bu Kanun Hükmünde Kararname iptal edildiğinden dolayı yeni düzenleme yapılıncaya kadar Daire Başkanları için 657 sayılı yasaya ekli II sayılı cetvel, bu cetvelde bulunmayanlar için ise genel hükümlere göre ek gösterge rakamlarının uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 09/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 62. sayfa

23.8.1993 tarih ve 518 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'nün Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 43 üncü maddesine ekli I sayılı cetvelin hangi bölümünde yer alan ek gösterge rakamlarının uygulanacağına dair yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıflan, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hüküm gereğince, Türk Patent Enstitüsü Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanlarına 657 sayılı Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinde zikredilen I sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamlarının uygulanabilmesi için bu unvanların anılan bentde yer alması gerekmekte, dolayısı ile kanuni bir düzenlemeyi gerektirmektedir.

Diğer taraftan, 23.8.1993 tarih ve 518 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesi'nin 25.11.1993 tarih ve E.1993/49, K:1993/51 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, iptal edilen Kanun Hükmünde Kararname hakkında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; Türk Patent Enstitüsü'nün Başkan, Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanlarının aylıklarına uygulanacak ek gösterge rakamlarının belirlenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmekle birlikte, bu unvanlardan 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde mevcut Daire Başkanı unvanlı göreve atananlar için anılan cetveldeki bu unvan için öngörülmüş olan ek gösterge rakamının uygulanması, bu cetvelde bulunmayan diğer kadrolara atananların aylıklarında ise genel hükümlere göre belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarının uygulanmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.