Sigortalı hizmet sürelerinin görev aylığında değerlendirilmesi

Sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesi uyarınca görev aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 23/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 50. sayfa

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan ?.?un 12.04.1999-01.03.2005 tarihleri arasında sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 36/C fıkrası uyarınca görev aylığı yönünden değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36?ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? başlıklı A bendinin C/2 bendinde; ?Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu?nda öğretim üyesi kadrosun atananların bu kadrolara atanmadan önceki sigortalı hizmetlerinin görev aylıklarının belirlenmesinde değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak mezkur Kanunun 20?nci maddesinde; ?Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükmü yer almakta ise de, öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri 3 üncü maddede, öğretim elemanlarının görev aylıkları ise 4 üncü maddede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki düzenlemeden farklı olarak ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunduğundan, Kanunun 20?nci maddesi hükmüne istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36?ncı maddesinin C/2 bendinin öğretim elemanları hakkında uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan personelin sigortalı geçen hizmetlerinin görev aylıklarının belirlenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36?ncı maddesinin C/2 bendi hükmüne istinaden değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.