Memurun dizilerde belirli şartlarda figuranlık yapabileceği

657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda görev yapan personelin televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde belli şartlar dahilinde figüran olarak rol alabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 07/01/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 163. sayfa

657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda görev yapan personelin televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde figüran olarak rol alıp alamayacağına dair görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 8 inci maddesi birinci fıkrasında; "Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar." hükmü ve 28 inci maddesinde ise; "Memurlar Türk Ticaret Kanununda göre (Tacir) ve (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç.)
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır"
hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi personelin televizyon dizilerinde rol almasının; mezkûr Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen davranış biçimine uyulması, söz konusu faaliyetin mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akid ile işverene bağlanılmaması, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi ve de bu faaliyetin hukuki statüsü ve ilgili mevzuatı bakımından yukarıda yer verilen madde hükmünde belirtilen yasaklar haricinde bir faaliyet olarak değerlendirilmesi halinde mümkün olabileceği düşünülmektedir.