Özelleştirmeden Araştırmacı olarak nakledilen personele nöbet hizmeti verilmesi

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca atanan Uzman (Özelleştirme) ve Araştırmacı (Özelleştirme) unvanlı personele nöbet hizmeti verilip verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 22 Tarih : 03/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 51. sayfa

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğünüze atanan Uzman(özelleştirme) ve Araştırmacı(Özelleştirme) unvanlı personele 351 sayılı Kanun ve bu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak yürürlüğe konulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğine göre nöbet hizmeti verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22?nci maddesinin 1 inci fıkrasında özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya idare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğin 28/09/2005 tarihli değişik 7?nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise,

"Araştırmacı" unvanlı kadroya atanan personel;

A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü

B)Taşra Teşkilatında:

a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl'de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis,
b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı,
c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı,

C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı,
emrinde görevlendirilir.

Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.? denilmektedir. Ayrıca Uzman unvanlı personelin de bu düzenlemeye paralel olarak Kurumunuzda uzmanlık gerektiren hizmetlerde görevlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğünüze atanan Uzman (Özelleştirme) ve Araştırmacı (Özelleştirme) unvanlı personelin yukarıda belirtilen görevlerin ifası için normal mesai saatleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun olarak çalıştırılması mümkün olmakla birlikte, burada belirtilenler dışındaki hizmetlerin ifası için görevlendirilmelerinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir