657 sayılı Kanunun 36/(A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde faydalanabileceği

Tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde kazanılmış hak aylık derece kademesine bir derece eklenmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 25/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 164. sayfa

Uzman tabip olarak çalışmakta iken 2002 yılında malulen emekliye ayrılan personelin 3 yıllık tıpta uzmanlık eğitimi süresinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin görüş talep ettiğiniz ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrasında; "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrası uyarınca; tıpta uzmanlık belgesi alan ilgilinin bu hükümden daha evvel faydalandırılmamış olması halinde kazanılmış hak aylık derece kademesine bir derece eklenmesi gerektiği, bunun yanında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaksızın ve memuriyetten istifa etmek suretiyle 3 yıllık burslu öğrenci statüsünde aldığı tıpta uzmanlık eğitim süresinin mevzuatta bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmadığından ilgilinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ayrıca değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.