Veterinere fazla çalışma ücreti verilmesi

Günlük çalışma saatleri dışında il ve ilçeler arasında hayvan ve hayvan maddesi sevki için gerekli olan sağlık raporunun düzenlenmesi işleminin karşılığında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlere fazla çalışma ücreti verilip verilemeyeceği ile harcırah ödenip ödenemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99, 100, 178 Tarih : 10/04/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 52. sayfa

Günlük çalışma saatleri dışında il ve ilçeler arasında hayvan ve hayvan maddesi sevki için gerekli olan sağlık raporunun düzenlenmesi işleminin karşılığında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlere fazla çalışma ücreti verilip verilemeyeceği ile harcırah ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun178 inci maddesinde;

?A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.? denilmektedir. Bu maddede ücretli fazla çalışma yaptırılacak haller sadece iki bentte münhasıran düzenlendiği için bu haller dışında ücretli fazla çalışma yaptırma imkanı bulunmamaktadır. Ancak, 178/B hükmü uyarınca fazla çalışma ücreti verilmeksizin izin verilmesi suretiyle fazla çalışma yaptırma imkanı bulunmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, günlük çalışma saatleri dışında il ve ilçeler arasında hayvan ve hayvan maddesi sevki için gerekli olan sağlık raporunun düzenlenmesi işleminde il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178-B maddesi uyarınca fazla çalışma yaptırılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Bu şekilde fazla çalışma yaptırılacak personele harcırah ödenip ödenemeyeceği hususunda ise Maliye Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.