Geçici personel siyasi partiye üye olamaz.

657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin siyasi partilere üye olamayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 10/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 167. sayfa

657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin siyasi partilere üye olup olamayacakları hususunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazınız incelenmiştir.

1982 Anayasasının "Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma" başlıklı değişik 68 inci maddesinde; "?Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar?" ifadesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun "Siyasi partilere üye olma" başlıklı değişik 11 inci maddesinde; "Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
Ancak;
a) Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar?"
ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, 31/12/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının "Suç sayılan fiil ve hareketler" başlıklı 8 inci maddesinde; "Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca görev yapan personelin, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri kapsamında değerlendirildiğinden siyasi partilere üye olmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.