Görev yeri değişikliğinde mal bildirimi

Görev ve görev yeri değişikliklerinde mal bildirimlerinin verilme zamanı ve istifa, nakil, emeklilik v.s.gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan personelin mal bildiriminde bulunup bulunmayacağının tespiti hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 14 Tarih : 30/04/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 23. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde görev yapan personelin görev ve görev yeri değişikliklerinde mal bildirimlerinin verilme zamanı ve istifa, nakil, emeklilik v.s.gibi nedenlerle görevlerinden ayrılan personelin mal bildiriminde bulunup bulunmayacağı hususlarında bilgi talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin Mal Bildiriminde Bulunacaklar başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde; ?Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri...? nin mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, mezkur yönetmeliğin ?mal bildiriminin verilme zamanı? nı düzenleyen 9 uncu maddesinin (a) bendinde mal bildirimlerinin; ?3 üncü maddede sayılan görevlere atamada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte ...? (d) bendinde;... ?Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde...? (e) bendinde ise; ?Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde ...? verileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, konunun yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.