Sözleşmeli ve geçici personeli milletvekili seçimleri için istifa etmesi gerektiği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli ve geçici personelin milletvekili seçimlerine katılabilmeleri için görevlerinden istifa etmeleri gerektiği, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine atamalarının yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 25/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 168. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi çerçevesinde görev yapan personelin milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevlerinden istifa etmesi gerekip gerekmediği ile söz konusu personelin aday adayı olamamaları veya milletvekili seçilememeleri halinde görevlerine dönüp dönemeyecekleri hususlarında görüş talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun değişik 18 inci maddesinde; "Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli ve geçici personelin milletvekili seçimlerine katılabilmeleri için görevlerinden istifa etmeleri gerektiği, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine atamalarının yapılabileceği değerlendirilmektedir.