Ek gösterge uygulaması

3291 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen personelin emekli keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesi halinde ek göstergelerinde yükselinen derecenin kanuni karşılığı olan ek göstergeye yükseltileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 12/05/1994
Kaynak 10 sayılı bülten 48. sayfa

3291 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilen personelin, derece terfilerine terfi ettikleri derecenin ek göstergesinden yararlanıp yararlanamayacakları hususunda görüş talep edilmektedir.

3291 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, "Özelleştirilen kurumun anonim ortaklığa dönüştürülmesinden sonra kurumda Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelin, özelleştirme karar tarihi ile özelleştirilen kurumun sermayesindeki kamu payının %50'nin altına düşmesine kadar her türlü haklan ve vecibeleri devam eder. Bu payın %50nin altına düşmesi halinde isteyenler T.C Emekli Sandığı ile irtibatlandırılırlar.? ve 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti ; Emekli Sandığı Kanununun geçici 192 nci maddesinde, "geçici 14 ncü maddesi uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik kurumlan ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden geçici 14 ncü maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe, her üç yıl da bir derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır... Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emeklilik keseneğine esas aylıktan da, tahsil durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yükselebilecekleri azami derece ve kademeyi geçemez." denilmektedir. Bu hükümlere göre, kamu hissesi %50'nin altına düşen Şirketinizde. T.C. Emekli Sandığı ile istekleri üzerine ilgilendirilen personelinizin emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin, her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece yükseltilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinde, "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları hizmet sınıflan, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" denilmektedir. Görüldüğü üzere, bu maddede ek göstergelerin aylıkların bir parçası olarak hesaplamalara dahil edilmesi öngörülmektedir. Hal böyle olunca aylıklara esas derecelerin yükseltilmesi halinde bu dereceler için kanunen öngörülen ek göstergelerin de uygulanacağı tabiidir.

Bu durumda, emekli keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesi halinde ek göstergelerin de yükselinen derecenin kanuni karşılığı olan ek göstergeye yükseltilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.