926 sayılı Kanuna tabii personelin memur olarak atanması halinde uygulanacak ek gösterge

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel iken, 657 sayılı kanuna tabi Savunma Sekreterliği kadrosuna atanan personel için uygulanması gerekli Ek Gösterge rakamının tespiti hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 30/06/1994
Kaynak 10 sayılı bülten 91. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışındaki personel kanunlarına tabi personelin 657 sayılı Kanununa tabi bir göreve atanması halinde ilgilinin önceki statüsü itibariyle aldığı ek göstergeden faydalandırılmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi balonundan kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1.2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 nci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sûrece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahi) olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda zikredilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Kanuna tabi personele bu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde bulundukları sınıf ve görevleri itibariyle verilecek ek göstergeler belirtilmiş olup, ikinci fıkrada ise bu ek göstergelerin ilgilinin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından bunların kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiş, bunun istisnaları maddenin diğer fıkralarında sayılmış bulunmaktadır.

Ayrıca 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek 67 inci madde de "Daha önce bulundukları kadrolar veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeler, yürütmekte oldukları görevler veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenen ek göstergelerden yüksek olanlar hakkında 15 nci maddenin (h) fıkrası hükmü dikkate alınarak emeklilik yönünden en yüksek ek gösterge uygulanır..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, konunun yeniden incelenmesi neticesinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirlenen statülerden emekli olan ve daha sonra 657 sayılı Kanuna tabi Savunma Sekreterliği kadrosunda istihdam edilen ilgililerin 926 sayılı Kanun gereğince emeklilik tarihinden önceki statüleri itibariyle yararlandıkları ek göstergelerden kazanılmış hak aylıkları itibariyle faydalandırılmalarının mümkün olmadığı, bu durumda kurumunuzda Savunma Sekreteri unvanlı kadroda görev yapan personele 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda Savunma Sekreteri unvanı için tahsisli ek gösterge belirlenmemiş olduğundan yine bu Kanuna Ekli I sayılı Cetvelde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumuna uyan ek göstergenin uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.