Sözleşmeli personelin doğum izni

657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personelin doğum izni kullanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 04/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 21. sayfa

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığınızdan bahisle, ücretsiz doğum izni ya da bu sebeple sağlık izni kullanıp kullanamayacağınıza dair ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 9 uncu maddesinde; "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yalı kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.
Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.
Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
Sözleşmeli personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir." hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, adı geçen Esasların 10 uncu maddesinde ise; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür."
hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personelin doğum sonrası 8 haftalık mazeret izninin ardından ücretsiz izin kullanamayacağı, ücretli hastalık izni konusunda da mezkur Esaslarda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla izin kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.