Boş kadro olmadan görevlendirme yapılamayacağı

Boş kadro bulunmadığı halde birim amiri onayı ile Daire Başkanı, Şube Müdürü ve üzeri unvanlarda görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 86 Tarih : 20/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 57. sayfa

Bakanlığınızda boş kadro olmadığı halde birim amiri onayı ile Daire Başkanı, Şube Müdürü ve üzeri unvanlarda görevlendirmeler yapıldığından bahisle yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde vekalet görevi, 88 inci maddesinde ikinci görev verilebilecek memurlar ve görevler ile Ek Madde 8?de geçici süreli görevlendirme düzenlenmiş olup, bu haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların başka bir memur kadrosunda görevlendirilmelerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün Ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü, Şeflik ve diğer birimlerin ne şekilde kurulup kaldırılacağı düzenlenmiş olup, bu birimler için ihtiyaç duyulan kadroların ihdası usulü ise 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığınızda boş kadro olmadığı halde, birim amiri onayı ile Daire Başkanı, Şube Müdürü ve üzeri unvanlar kullanılması ve bu unvanlara görevlendirme yapılmasının, yukarıda geçen hükümler çerçevesinde, mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.